Skoczów ul. Targowa 26
e-kartoteka

Dzieje spółdzielni

W latach pięćdziesiątych Skoczów dzięki istniejącym zakładom pracy zaczął się szybko rozwijać. Do pracy potrzeba było coraz więcej ludzi, barierę stanowił brak nowych mieszkań. Istniejące zakłady pracy takie jak Polkap, Garbarnia, Pledan, Odlewnia, same zaczęły budować domki wielorodzinne. Jednak zapotrzebowanie znacznie przekraczało ich możliwości. 
Z inicjatywy ludzi potrzebujących mieszkań rozpoczęto starania o powołanie przy Zakładzie Wełnianym "Pledan" Spółdzielni Mieszkaniowej. Powołano Komitet Organizacyjny i 15 maja 1959 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Spółdzielni, która początkowo nosiła nazwę Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota". Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków wybrana została Rada Nadzorcza, która po ukonstytuowaniu się wybrała pierwszy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wyborze Zarządu zatwierdzono ramowy Statut oraz przyjęto nazwę Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" w Skoczowie. Do roku 1961 trwały formalności związane z załatwieniem gruntów pod budownictwo.
Do roku 1966 powstały pierwsze dwa budynki liczące 57 mieszkań, natomiast rok później zasób mieszkaniowy wzrósł o kolejne 33 mieszkania, wszystko znajdowało się na najstarszym osiedlu Objazdowa.

W latach 1966 - 1970 wybudowano kolejne 90 mieszkań. W 1965 roku liczba członków wynosiła 160 i z roku na rok liczba ta wzrastała. Końcem 1970 roku Spółdzielnia posiadała już 638 członków i 80 kandydatów.
Pod koniec lat sześćdziesiątych intensywnie prowadzono prace przygotowawcze pod budowę nowego osiedla przy ulicy Targowej oraz osiedla przy ówczesnej ulicy Szewczyka. Pierwsze bloki przy ulicy Targowej liczące 353 mieszkania oraz przy ulicy Szewczyka liczące 225 mieszkań zostały oddane do użytku początkiem lat siedemdziesiątych. W 1975 roku został oddany blok liczący 45 mieszkań na osiedlu Kaplicówka II. W tym roku Spółdzielnia posiadała już 1 520 członków i 416 kandydatów a okres oczekiwań na mieszkanie wynosił 7 lat.
Do końca maja 1979 roku Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" oddała do użytku 1 253 mieszkania o łącznej powierzchni 56 544 m2, rozmieszczone na czterech osiedlach. 
Lata siedemdziesiąte to okres burzliwego rozwoju miasta i ciągłej rozbudowy funkcjonujących zakładów. W związku z rosnącą ilością ludzi pracy powstała potrzeba dalszego rozwoju Spółdzielni. Do końca lat siedemdziesiątych powstaje osiedle Górny Bór oraz następuje rozbudowa osiedla Kaplicówka.

Równolegle z mieszkaniami Zarząd Spółdzielni decyduje o budowie pawilonów usługowo - handlowych, świetlic, kotłowni, garaży oraz biur siedziby Spółdzielni. 
Rosnące potrzeby mieszkaniowe na terenie miasta Skoczów zmuszają władze Spółdzielni do dalszej rozbudowy osiedla Górny Bór i w konsekwencji tworzy się największe osiedle przy ulicy Gustawa Morcinka.

W związku z sytuacją jaka panowała na terenie miasta Zarząd Spółdzielni prężnie inwestował w rozbudowę osiedli aby zapewnić mieszkania tym, którzy ich potrzebowali.

 

W latach dziewięćdziesiątych polityka państwa nie sprzyjała budownictwu spółdzielczemu. Wysokie oprocentowanie kredytów spowodowało, że znaczna procent ludności nie stać było na mieszkanie spółdzielcze, co spowodowało, że Spółdzielnia znalazła się w trudnej sytuacji inwestycyjnej.

 

W latach 1990 - 1993 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" wybudowała ostatni obiekt mieszkaniowo - handlowy, na który zaciągnęła kredyt, a mieszkańcy spłacają go do dziś.

 

W ciągu ostatnich lat Zarząd Spółdzielni skupia się na dużych przedsięwzięciach remontowych, dokonując kompleksowych remontów budynków, chodników, dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych.

 

W 2007 roku Zarząd pomyślnie zakończył starania o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów, znajdujących się w obrębie budynków mieszkalnych i garaży na prawo własności. Transakcja ta została sfinalizowana dzięki Radzie Miasta Skoczów, która udzieliła Spółdzielni osiemdziesięcio procentowej bonifikaty. W wyniku tych działań Zarząd realizując nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 31 lipca 2007 roku był w stanie ustanowić prawo odrębnej własności dla członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu łącznie z prawem własności gruntu.Po pięćdziesięciu latach istnienia Spółdzielnia dysponuje majątkiem, na który składa się :

- 40 wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na sześciu nieruchomościach, które tworzą następujące osiedla: Objazdowa, Targowa, Osiedlowa, Górny Bór, Gustawa Morcinka i Gustawa Morcinka 18,

 

- 2 pawilony usługowe znajdujące się na osiedlu Targowa i Osiedlowa,

 

- budynek zaplecza technicznego,

 

- 237 garaży,

 

- place zabaw, boiska oraz tereny zielone.

 

Wszystko to obejmuje powierzchnię 194 000 m2 w tym: będące w wieczystym użytkowaniu około 12 000 m2 , oraz 182 000 m2 stanowiące do tej pory własność Spółdzielni z czego wyodrębnione zostało 60 000 m2.Niżej wymienione osiedla stanowią następujące budynki wielorodzinne:

- Osiedle Objazdowa - budynki wielokondygnacyjne 18, 20, 22, 24 oraz budynek przy Alei Jana Pawła II 1a, zlokalizowane na jednej działce,

 

- Osiedle Targowa - budynki wielokondygnacyjne 20, 21, 22, 23, 24, 25 oraz budynek znajdujący się przy ulicy Mickiewicza 37, zlokalizowane na dwóch działkach,

 

- Osiedle Osiedlowa - budynki wielokondygnacyjne 16, 18, 20, 22 zlokalizowane na jednej działce,

 

- Osiedle Górny Bór - budynki wielokondygnacyjne 3, 4, 5, 6, 7, oraz budynki znajdujące się przy ulicy Gustawa Morcinka 5 i 7 zlokalizowane na jednej działce,

 

- Osiedle Gustawa Morcinka - budynki wielokondygnacyjne 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 zlokalizowane na czterech działkach,

 

- Osiedle Gustawa Morcinka 18 - stanowiące nieruchomość jednobudynkową zlokalizowaną na jednej działce.

 

Spółdzielnia w swoich zasobach dysponuje 2158 mieszkaniami, które zamieszkuje około 5500 osób.

 

1 Opracowanie własne na podstawie relacji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" .

 

2 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie 2008r., s. 2

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNOTA"
ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek
7.00 - 17.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 13.00
e-kartoteka